منډيګک
افغان تاريخ

ويډيو

د تاريخ او کلتور د ساتونکو لپاره څو ټکي

د تيري نيژدې نيمي پيړۍ په جريان کي ډيري سياسي- اجتماعي او اقتصادي پيښي را منځته سوي دي چي تاريخ ليکونکي به يې د پام وړ ټکي په خپلو ليکنو کي راتلونکو نسلونو ته وليږدوي. ليکن ايا تاريخ د دغي نيمي پيړۍ ټولي پيښي او واقعيتونه تاريخ ته ليږدولاي سي؟ فکر کوم چي دغه پيښي خو به لسګونو او سلګونو زرو ته و رسيږي. ښايي زياتره دغه پيښي د مورخينو له نظره په تاريخ…
نور يې ولولئ...

د ليکوالانو ليکني

- Advertisement -

error: Protected contents!