د ليکوال لټون

اعظم سيستاني

کاندیداکادمیسین محمداعظم سیستاني افغان ليکوال او فرهنګي شخصيت دی چي له ۱۹۸۶ع څخه تر ۱۹۹۱ع کال پوري د علومو اکاډمۍ د څېړنو په رياست کي د کار دندد لرله.