د ليکوال لټون

داود افغان

هلمند مېشتی داود افغان د منډيګک همکار دی چي دلته د افغان واکمنو د شخصي ژوند او کرکټر په اړه رڼا اچوي او له ډیرو ناویلو مو خبروی.