د ليکوال لټون

ډاکټر حبيب الله تږی

ډاکټر حبيب الله تږی يو افغان تاريخپوه، ژبپوه، ليکوال او څېړونکی وو. هغه د پښتو ژبي د فقة اللغته يا فېلالوژي د بنسټونو په بيانولو او ثابتولو کي ډېر زيار ايستلی دی.