د ليکوال لټون

محمد معصوم هوتک

استاد معصوم هوتک يو افغان ليکوال او عالم دی چي په پښتو ژبه يې ګڼي تاريخي څېړني کړي دي.