د ليکوال لټون

نادر ايوبي

محمدنادر ایوبي کندهاري؛ افغان ديپلومات، سياسي کارپوه او ليکوال وو چي شاوخوا ۱۵تاليفونه لري.