د ليکوال لټون

صفيه حليم

صفيه حليم د پښتو ژبې ليکواله، څېړونکې او ژباړونکې ده .څانگچاره يې ښوونه او روزنه (روزنپوهنه) ده. په پښتو او انگرېزي ژبو کې د لیکوالۍ تر څنگ د بي بي سي پښتو څانگې راډيو ژورناليسټه پاتې شوې او له هغه څخه وړاندې ښوونکې وه. اوسمهال تقاعد ده او برسېره پر کورناستۍ د خپلې انټرنېټي وېبپاڼې له لارې پښتو ژبې ته چوپړ کوي او يو شمېر څېړنیز، تاریخي، ادبي او ټولنیزه مالومات خپروي.