منډيګک
افغان تاريخ
Browsing Category

د تاريخ د پاڼو څخه

کوږک تونل

ليکوال: سردارولي پښتون زوی د ميوند د شرمېدلي ماتي وروسته انګرېزي لښکرو، د ګواښونو په وړاندي د نورو کارونو تر څنګ يو کار دا