د ليکوال لټون

عبدالباري جهاني

عبدالباري جهانى افغان ليکوال، شاعر، اديب او ژورناليسټ، سياستوال او د ۲۰۰۴ع کال د اساسي قانون په رامنځته کولو کي د ځينو مادو په سمبالښت کي د هييت مرستيال، د افغانستان د اوسني ملي سرود ليکوال او څه موده د اطلاعاتو او کلتور وزير پاته سوی دی. تاريخ ليکنه يې رياليسټيکه بڼه لري او نسبتاً لومړی لاس مواد کاروي..