د ليکوال لټون

عبدالباري جهاني

عبدالباري جهانى يو افغان ليکوال، شاعر، اديب او اماتور ژورناليسټ، سياستوال او د ۲۰۰۴م زږدي کال د اساسي قانون په رامنځته کولو کي د ځينو مادو په سمبالښت کي د هييت مرستيال، د افغانستان د اوسني ملي سرود ليکوال او څه موده د اطلاعاتو او کلتور پاته سوی دی. تاريخ ليکنه يې اماتور خو ځيرک او رياليسټيکه بڼه لري..