منډيګک
افغان تاريخ

د افغان تاريخ نوم وركي مورخين

لومړۍ برخه زما د يادداښت په كتابچو كي دا (٥٠) كاله ځيني كتابونه يا د نوموركو تاريخ ليكونكو نومونه سره راټول سوي وو، چي كله كله به ما په خپله له هغو يادونو څخه كار اخيست او د بل چا لپاره د ګټي وړ نه وو.               يوه ورځ ښاغلي زلمي هيوادمل ماته وويل چي دغه يادداښتونه كه سره راټول سي او د يوه كتابګوټي په توګه چاپ سي، نورو ته به هم ګټور وي او…
نور يې ولولئ...

- Advertisement -

error: Protected contents!