منډيګک
افغان تاريخ

زوړ کندهار

د کندهار سیمي خورا زور تاریخ لري، دلته د هلمند او ارغنداو ترنك درې زراعتي سیمي څنگ پر څنگ پرتې دي، او تر تاریخ دمخه هم دغه اورشووي…
error: Protected contents!