منډيګک
افغان تاريخ

معماری اسلام در افغانستان

آثار و آبدههاي تاريخي مهمترين نشانههاي تمدن هر ملت به شمار ميآيند، نشانههايي که قدمت و صلابت آنان، نمادي از اصالت و استواري صاحبان اصلي آنهاست. چرا که نمادي از انديشهها، آداب و رسوم، روابط و تعاملات مردم در طول ساليان متمادي است. از اين روست که هرچه بر قدمت آبدههاي تاريخي يک کشور‎ افزوده ميشود، آن بنا ارزشمندتر ميشود، با ورود اسلام به کشور زمینه…
ادامه مطلب ...

- Advertisement -

error: Protected contents!