منډيګک
افغان تاريخ

د افغاني تاریخلیکنې نیمګړتیاوې

والټر به ویل چې تاریخ د تېرو زمانو د ناپوهیو او تیروتنو پاڼه ده. دا خبره د هغې زمانې تاریخونو ته په کتو بېخي سمه ایسي خو په ننۍ دنیا کې داسې نظر درلودل ناانساني ښکاري. که له دې یې پیل کړو چې تاریخ څه دی او څه نه دی نو له بحثه ډیر اپلو ځوو. دلته غواړم یوازې په افغاني تاریخلیکنې څو خبرې ولرو. ما(ځير) ته غلام نبي ټیکدار
نور يې ولولئ...
error: Protected contents!