منډيګک
افغان تاريخ

کوږک تونل

ليکوال: سردارولي پښتون زوی د ميوند د شرمېدلي ماتي وروسته انګرېزي لښکرو، د ګواښونو په وړاندي د نورو کارونو تر څنګ يو کار دا